Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Haber Detayı
06 Eylül 2014 - Cumartesi 10:53 Bu haber 1049 kez okundu
 
Eylül Meclisi Karara Bağlandı
Silivri Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, Cuma günü saat 14.30’da gerçekleşti.
Belediye Haberi


Silivri Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, Cuma günü saat 14.30’da gerçekleşti.

Silivri Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu Cuma günü saat 14:30’da gerçekleşti. Görüşülen 9. Gündem maddesi oyçokluğuyla, diğer gündem maddeleri de oybirliğiyle karara bağlandı.

-Gündemin 1. Maddesinde görüşülen; Silivri Bekirli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunda şu ifadelere yer verildi: “13.04.2013 tasdik tarihli “Çayırdere, Sayalar, Danamandra, K.Sinekli, Bekirli, Kurfallı, Akören, Gazitepe 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı” ve kurum, kuruluş görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlanan “Bekirli Mahallesi Yerleşik Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

-Gündemin 2. Maddesinde görüşülen; Silivri Akören Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunda şu ifadeler yer aldı: “13.04.2013 tasdik tarihli Çayırdere, Sayalar, Danamandra, K.Sinekli, Bekirli, Kurfallı, Akören, Gazitepe 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve kurum, kuruluş görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlanan “Akören Mahallesi Yerleşik Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” Gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

-3.Gündem maddesinde yer alan; Silivri K.Sinekli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunda şu ifadelere yer verildi: “13.04.2013 tasdik tarihli Çayırdere, Sayalar, Danamandra, K.Sinekli, Bekirli, Kurfallı, Akören, Gazitepe 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve kurum, kuruluş görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlanan “Küçüksinekli Mahallesi Yerleşik Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” Gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

-4.Gündem maddesinde görüşülen; Belediye meclis kararı ile içkili yerler bölgesinden çıkartılan ve ticari faaliyetlerine devam eden işyerlerinin kamu yararı gözetilerek ruhsatlarının iptal edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunda şu ifadelere yer verildi: “Mahalle sakinlerinin vermiş olduğu dilekçenin incelenmesi neticesinde; Silivri Belediye Meclisinin 2013/94 ve 2014/40 nolu kararları ile içkili yerler krokisinden çıkartılan 6016, 6168 ve 6338 Ruhsat numaralı işyerlerinin kamu yararı gözetilerek ruhsatlarının iptal edilmesine ve işletmeye kapatılmasına ancak işletmelerin mağdur edilmemesi sebebi ile iptal ve kapatma işleminin 20.10.2014 tarihinde uygulanması oybirliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

-Gündemin 5. Maddesinde yer alan; Kentsel Tasarım Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunda şu ifadelere yer verildi: “ Silivri Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen, Silivri Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nce hazırlanan, aşağıda toplam 18 maddeden ibaret olan, Silivri Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince onaylanması Hukuk Komisyonumuzca, Oy Birliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

-6. Gündem maddesinde yer alan; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunda şu ifadelere yer verildi: “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yeni gelişmelere göre hazırlanan 10 madde den oluşan “Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi uyarınca komisyonumuz tarafından uygun bulunmuştur.” Gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

-7. Gündem Maddesinde görüşülen; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunda şu ifadelere yer verildi: “Silivri Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarihli 1. Birleşiminin 1.Oturumunda Hukuk Komisyonuna havale edilen, Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan aşağıda toplam 10 maddeden ibaret olan, Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince onaylanması Hukuk Komisyonumuzca Oy Birliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

-Gündemin 8. Maddesinde yer alan; Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunda şu görüşlere yer verildi: “Silivri Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarihli 1.Birleşiminin 1.Oturumunda Hukuk Komisyonuna havale edilen ,Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan ,aşağıda toplam 21 maddeden ibaret olan , Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ,5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince onaylanması hususu,

Hukuk Komisyonumuzca, Oy Birliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

-9. Gündem maddesinde yer alan; 2015 Mali yılında uygulanacak olan vergi, resim ve harç tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda şu görüşlere yer verildi: “11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetenin 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu genel tebliğine göre 2015 yılında belediyemizde uygulanacak olan İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı ve İşyeri Açma İzin Harcı için ilçemizin çeşitli mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik durumları ile günün koşulları göz önünde bulundurularak, belediyemize sağlanacak gelirlerimizi korumak şartıyla tarifelerimiz belirlenmiştir. 2015 yılı için uygulanacak bazı maktu vergi ve harç cetvellerimiz komisyonumuzca oy çokluğuyla kabul edilmiş olup, raporumuz ekinde sunulmaktadır.” Gündem maddesi oyçokluğuyla kabul edildi.

-10. Gündem maddesinde yer alan; Belediyemize ait Gümüşyaka Mahallesi, 838 ada 1, 839 ada 1 ve 840 ada 1 parsellerde kayıtlı taşınmazların İstanbul Aydın Üniversitesine tahsisi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu raporunda şu ifadeler yer aldı: “Silivri Belediye Meclisi’nin 01.09.2014 tarihli toplantısında, İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait olan, ilçemiz Gümüşyaka Mahallesi, 838, 839, 840 ada, 1 parsellerde kayıtlı taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri kapsamında Üniversite Alanı kurularak, Eğitim ve Öğretim amacıyla kullanılmak üzere, bedelsiz olarak, 25 yıllığına, İstanbul Aydın Üniversitesi’ne tahsis edilmesi ve tahsise ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen protokol düzenlenmesi hususlarında, gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılabilmesi amacı ile konunun bir sonraki Meclis Toplantısında görüşülmek üzere komisyonda kalması, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

-Gündemin 11. Maddesinde yer alan; TAVAK Üniversitesine tahsis edilen, belediyemize ait Gümüşyaka Mahallesi 857 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın tahsisinin iptal edilmesi ile sözkonusu taşınmazın üniversite yerleşkesi kurulması için İstanbul Aydın Üniversitesine tahsisinin yapılması ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu raporunda şu ifadeler yer aldı: “Silivri Belediye Meclisi’nin 01.09.2014 tarihli toplantısında, İmar ve Hukuk Komisyonu’na havale edilen, mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait olan, ilçemiz Gümüşyaka Mahallesi, 857 ada, 1 parsel üzerindeki binanın, Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırma Vakfı’na (TAVAK) yapılan tahsisinin ve taşınmaz üzerindeki intifa hakkı şerhinin kaldırılması, tahsise esas imzalanan protokolün iptal edilmesi, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Ayrıca; mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait olan, ilçemiz Gümüşyaka Mahallesi, 857 ada, 1 parsel üzerindeki mevcut binanın (Bodrum Kat + Zemin kat + 1 Normal Kat ), tüm masrafları İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından karşılanmak şartıyla, deprem güçlendirilmesinin yaptırılarak, üzerine ilaveten 4 kat (2., 3., 4., 5. katlar) + Çatı Katı yapılması ve bu binanın yanına aynı parsel üzerinde, Silivri Belediyesi’nin uygun göreceği projeye göre ek bina/binalar yaptırılması, bedelsiz olarak 25 yıllığına, İstanbul Aydın Üniversitesi’ne tahsis edilmesi ile, tahsise ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen protokol düzenlenmesi hususlarında, gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılabilmesi amacı ile konunun bir sonraki Meclis Toplantısında görüşülmek üzere komisyonda kalması, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: (Silivrimiz.com) - Silivrimiz.com Editör:
 
Etiketler:
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
İstanbul
Parçalı Bulutlu
Güncelleme: 08.07.2020
Bugün
25° - 32°
Perşembe
23° - 27°
Cuma
21° - 30°
Anketler
Silivri Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Anketler
Silivri'de Yerel Seçimlerde Hangi Partiyi Desteklersiniz?
İstanbul

Güncelleme: 08.07.2020
İmsak
03:36
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:34
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
63
0
3
9
18
30
2
Trabzonspor
61
0
3
10
17
30
3
Sivasspor
54
0
6
9
15
30
4
Galatasaray
52
0
6
10
14
30
5
Fenerbahçe
50
0
9
8
14
31
6
Beşiktaş
50
0
10
5
15
30
7
Alanyaspor
48
0
8
9
13
30
8
Göztepe
38
0
12
8
10
30
9
Gaziantep FK
38
0
10
11
9
30
10
Antalyaspor
37
0
11
10
9
30
11
Kasımpaşa
36
0
14
6
10
30
12
Gençlerbirliği
33
0
14
9
8
31
13
Denizlispor
32
0
14
8
8
30
14
Kayserispor
31
0
15
7
8
30
15
Konyaspor
30
0
12
12
6
30
16
Yeni Malatyaspor
29
0
15
8
7
30
17
Çaykur Rizespor
29
0
17
5
8
30
18
MKE Ankaragücü
25
0
15
10
5
30
Arşiv Arama
Modül 1

Modül 4
Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.
Modül 5

 

 

Haber Yazılımı